با برنامه تنفس جنگل

هیچگاه نتوانستم به نحوی برنامه تنفس جنگل را برای جنگل مفید بدانم و افق پیش
رویش را روشن ببینم !

آینده ای که هرگز در ترسیم نقشه آن دخالت ندارم، نقشه راهش با عبارت کاملاً نا
صحیح تنفس جنگل رقم می خورد و حفاظت از جنگل به کلی فیزیکی محض و ناکارآمد می شود.

کسی نمی پرسد هنگامیکه جنگل ملی شد، آیا  بهره برداری های محلی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده