امشب، ساعت زمین را گرامی بداریم

از ساعت هشت و نیم تا نه و نیم سوم فروردین، چراغ ها را خاموش کنیم تا یاد بگیریم و یاد دهیم که می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد!

این، یک حرکت جهانی (به قولی: بزرگ ترین مشارکت توده ای محیط زیستی) است که از هفت سال پیش در جهان و سه سال پیش در ایران، پا گرفته است. هدف، جلب توجه همگانی به موضوع گرم شدن زمین و به طور کلی موضوع حفظ محیط زیست است. این حرکت توانسته از یک حرکت صرفا نمادین به جنبشی بدل شود که مدیران شهرهای بسیاری را به بازنگری برنامه های روشن سازی شهرها ترغیب ساخته است. می توانید یادداشت هایی در این زمینه را در تارنمای انگلیسی Earth Hour و “وبگاه رسمی ساعت زمین در ایران” بخوانید.