کوه نوردی با شعار ;تغییر اقلیم را جدی بگیریم;

یک تیم از همکاران گروه دیده بان کوهستان به همراه هروه په آن (Herve Pean) کوه نورد و اسکی باز فرانسوی، از روز پنج شنبه ی گذشته عازم صعود دماوند شده اند. شعار آنان برای این صعود، به شرح زیر است و امیدوارند که بتوانند توجه محافلی را در ایران و اروپا، به موضوع گرمایش زمین جلب کنند؛

زمستان های گرم و کم برف!

                                  تغییر اقلیم را جدی بگیریم