همایش مدیریت پسماندهای بیمارستانیهمایش مدیریت پسماندهای بیمارستانی


زمان : ۱۴ اسفند ۱۳۹۱- ساعت : ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰


مکان : خانه اندیشمندان علوم انسانی، خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو


پسماندهای بیمارستانی به صورت بالفعل و بالقوه جنبه بارز زیست محیطی داشته و مخاطراتی را از نظر بهداشت و ایمنی ایجاد می نماید، از این رو مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به همراه مرکز علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف تبیین مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت مدیریت بهینه این دست از پسماندها با به کارگیری شیوه های نوین و تشویق و ترغیب پژوهشگران برای فعالیت در این زمینه اقدام به برگزاری همایش مدیریت پسماندهای بیمارستانی می نمایند.
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده