هفته ای برای تو

در برابر توانمند سازی نیروی انسانی موضوعی مهم و عنوان فصل نهم قانون خدمات اداری ناتوانی،
است و حفاظت از منابع طبیعی با نیروهایی مسـتأصل در ادارة امور زندگی خود، به هیج
وجه قادر به حفاظت از منابعی با ارزش و سرمایة ملی تجدید پذیر نخواهد بود و بدین ترتیب حفاظت
از منابع طبیعی جنگل و مرتع و حیات وحش و بستر حیات در شرائط به امان خدا قرار
گرفته است

فاجعه از دست رفتن دو امنیت « امنیت غذایی و امنیت بستر حیات » بیخ گوش زمین
است و زمینخواری تخلفی عادی شد و ایجاد انگیزه ها

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده