مهلت ارسال آثار برای جایزه ی محیط زیستی دکتر ابتکار

مهلت ارسال آثار به هشتمین دوره ی جایزه ی محیط زیستی دکتر تقی ابتکار تا اول اسفند تمدید شد. جزییات را در سبز پرس بخوانید.
.