وظیفه مرجع مستعلم در تعیین تکلیف اراضی اختلافی

روز مهندسي
و نظام مهندسي بر همه مهندسان مباركباد

تعيين تكليف
اراضي اختلافي اراضي ملي شده به يك بحث پيچيده و غامضي تبديل شده كه در يك طرف جبهه
زمين خواري دهن باز كرده و از درزو شكاف ها نفوذ مي كند و از يك طرف حقوقي موجود
در استنباط هاي اشتباه ، حق تصرف موجود را از بين مي برد

اما اين
بحث با عنوان چه دستگاهي بايد پاسخگوی دبیرخانه به عنوان مرجع مستعلم باشد يك نكته ظريفي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده