شکوفه های زمستانه کندوان

کندوان با پیچ های هزار چم آن زیباست و صخره هایی که با ابزار ساده پتک و چکش
و دیلم و توان نیروی انسانی تکه تکه شدند و هنر کندوانی های آذربایجان در احداث
جاده باستانی شد و  این جاده و صخره های
ولی آباد  تا پل اوشن یک اثر طبیعی  و ملی است و باید به طبیعت کمک شود تا دست
خوردگی های ترمیم نشدة این محدوده

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده