سند یک زخم کهنه بر درخت

کشف اسماء مبارک
یا شهادتین بر تکه چوب « البته پوست » ، سند تخریب اسلاف است که بر پیکر جانداری
چون درخت نوشته شد و اصلاً
عجیب نیست که فردا اسماء دیگری یا تمثالی یا نقش نبشته ای پیدا شود.

آنچه بیش از هر
چیزی اهمیت دارد تحلیل فرایند بطئی تخریب جنگل های زاکرس به انحاء مختلف  است  و
باید در ایامی که فضای عمومی جامعه باید برای بزرگداشت هفته منابع طبیعی و جایگاه
و منزلت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده