رأی شماره ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اراضی وقفی «مهم و قابل توجه»

رأی
شماره ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه
با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع
نامه شماره ۴۷۸۵ ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی
حوزه معاون اول ریاست جمهوری

 تاریخ
دادنامه: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۸۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع
شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح
بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامة شماره ۴۷۸۵ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹
معاون نظارت و هماهنگی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده