آيين نامه ماده 28 قانون حفاظت و بهره برداري و جايگاه شورايعالي

هیأت وزیران در جلسه
مورخ 1371.12.16 بنا به پیشنهاد 10.71.7767‌ مورخ
1371/10/28وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (65) قانون حفاظت‌و بهره‌برداری از
جنگل ها و مراتع مصوب 1346
  ‌آیین‌نامه اجرایی
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل های و مراتع را
تصویب نمودند  كه در ماده10 عبارت  ” عضو شورایعالی جنگل و مرتع و خاک و دو نفر کارشناس ” درج گريده  و موضوع بحث در اين ياداشت است كه طرح جامع منابع طبيعي آماده براي صحن مجلس است و ماده 4 مرتبط با شورايعالي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده