یارانه ای که یاری نکرد !


به مناسبت سالروز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آبگیری رسمی سد سیاه بیشه
!

برای ادامه دادن باید پای رفتن داشت و پای رفتن در راهی پر فراز و نشیب نای
رفتن می خواهد !

راه راست و هموار و سراشیبی و سر بالایی به انرژی های متفاوتی نیاز دارد و به شماره
افتادن نفس ها حکایت از سختی راه دارد و راهدار و راهنما که سخت گرفتند !

هدفمندی یارانه ها برای کسی که او را، یارای رفتن نیست در مانده ای است که برایش
هدفمندی بی معناست !  سکه هدفمندی یارانه ها
باعتبار ضرب دو روی آن است، یک روی سکه به پرداختن تمهیدات یاری برای تولید کننده
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده