گزارش نخستین صعود ایرانی به برج بی‌نام ترانگو

اعضای تیم ترانگو  روز چهارشنبه ۲۷/۱۰/۹۱  از ساعت ۱۷
الی ۲۱ در محل سالن تامین اجتماعی اقدام به ارائه گزارش صعود برج بی نام
ترانگو خواهند نمود .

آدرس : تهران – خیابان آزادی – خیابان جیحون – سالن تامین اجتماعی (مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب )