کارشناسی …! ورود دام به جنگل

آیا ورود دام به جنگل کارشناسی است، تردیدی بر غیر کارشناسی بودن ورود دام
به جنگل نیست، اما بحث ورود دام به دلایل مختلفی به صورت امر مشبه شده انتشار
یافته است، گویا دام هایی در شمال وجود دارد و به صورت بسته نگهداری می شود و یا
باید خارج از مرزها دام خریداری و وارد شود و یا از نتاج دام های موجود گرفته شود.

با پرداخت حقوق مابه ازاء تعداد زیادی دامدار « عمدتاً چند شغله ها  از ورثه دامداران » از جنگل خارج شدند، ولی با
توجه به اینکه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده