چشم اندازی از مصرف انرژی در سال 2040

در سال ۲۰۴۰میلادی چه نوع انرژی هایی در جهان استفاده خواهند شد و به چه میزان؟ چه تکنولوژی های نوینی با چه کارایی پدیدار خواهند شد و چه سیاست هایی برنحوه ی مصرف انرژی اثرگذار خواهند بود. این ها پرسش هایی هستند که پاسخ برخی از آنها را شاید بتوانید در گزارش زیر بیابید.


 ExxonMobil’s “Outlook for Energy: A View to 2040” report


Download the report


http://www.exxonmobil.com/Corporate/Files/news_pub_eo2013.pdf

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده