وقتي بازيافت به آينده جان مي دهد !

در چند دهه اخير موضوع محيط زيست به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي جامعه جهاني تبديل شده و با حركت كشورها به سمت صنعتي شدن بحران هاي خاص زيست محيطي نيز متولد شده اند؛ يكي از مواردي كه سلامت محيط زيست زمين را به شدت تهديد مي كند، مصرف گرايي است. اين در حالي است كه با افزايش فزاينده جمعيت استفاده از منابع مختلف نيز گسترش يافته است؛ افزايش شهرنشيني رشد شاخص هاي مصرف را همواره در پي داشته كه به همين دليل اكثر جوامع انساني با انبوهي از زباله هاي خطرناك و بيماري زا روبرو شده اند؛ از سوي ديگر موضوع كمبود مكان دفع زباله و انباشت آنها در حومه شهرها نيز امروزه به يكي از چالش هاي مهم محيط زيست انساني مبدل شده است.

از انقلاب صنعتي بدين سو موضوع توليد انواع زباله هاي خانگي و صنعتي به اوج خود رسيد تا جامعه جهاني براي رهايي از بحران زباله به دنبال راهكاري مناسب و اقتصادي باشد؛ بدين ترتيب موضوع بازيافت از چهل سال پيش در اكثر كشورهاي در حال توسعه به يكي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان تبديل شد، به طوري كه امروزه بسياري از كشورهاي اروپايي همچون سوئيس،اتريش و آلمان توانسته اند توسط برنامه هاي مشخص و كاربردي تا حد قابل توجهي از حجم زباله هاي خطرناك خود بكاهند.

شوربختانه در يك دهه اخير زمين به دليل انفجار جمعيت كه از مرز هفت ميليارد نفر گذشته شاهد استفاده افسار گسيخته از منابع اوليه بوده اما در مقابل براي جبران اين بار عظيم مصرف گرايي اقدام سزاوارانه اي صورت نگرفته است. اين در حالي است كه در برخي از كشورها توجه به موضوع بازيافت آنچنان كه بايد پرداخته نشده است؛ اين موضوعي است كه هزينه هاي بسياري را به منابع سرزميني تحميل كرده است. اين در حالي است كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه با افزايش جمعيت روبروست و از سوي ديگر استفاده از منابع اوليه در اوج است؛ اين زنگ خطري است كه بايد هر چه سريع تر با استفاده از برنامه هاي راهبردي و كليدي براي رفع آن تلاش كرد.

بر اساس آمار در ايران روزانه 45 هزار تن زباله توليد مي شود كه درصد ناچيزي از آن تفكيك و بازيافت مي شود؛ اين سخن بدين معني است كه ما در حال از بين بردن پايداري هاي سرزمين خويش هستيم. متاسفانه در بسياري از شهرهاي كشور هنوز از سيستم دفع زباله به شيوه هاي سنتي استفاده مي شود و  در حقيقت موضوع تفكيك زباله از مبدا به حلقه گمشده محيط زيست انساني ايران تبديل شده است زيرا اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفته كافي و در خور نبوده است.

متاسفانه اكثر شهروندان ايراني به نوع كالايي كه خريداري مي كنند اهميت نمي دهند تا روزانه حجم بسيار زيادي از مواد خطرناك كه براي طبيعت بسيار مضر هستند توليد، مصرف و در نهايت به شيوه هاي نا كارآمد در دل طبيعت دفع شوند تا روز به روز به بحران هاي غير قابل كنترل زيست محيطي نزديك شويم؛ به عنوان مثال روزانه حجم زيادي از پلاستيك، شيشه، كاغذ و نخاله هاي ساختماني توليد مي شوند كه در نهايت بدون آنكه حجم مناسبي از آنها به چرخه مصرف برگردند به مكانهاي دفع زباله برده شده و بدين ترتيب ما فرصت مناسبي را براي احياي سرزمين خويش از دست مي دهيم !

از سوي ديگر مصرف كاغذ نيز در كشور بسيار بالاست زيرا بر اساس آمار سرانه مصرف كاغذ در سال بيش از 20 كيلوگرم است و اين يعني استفاده افسار گسيخته از منابع جنگلي كه عقب نشيني بي سابقه اين منابع ارزشمند را در پي داشته است و اينجا بايد پرسيد چند درصد از اين آمار مصرف كاغذ بازيافت مي شوند و دوباره به چرخه مصرف باز مي گردد؟ آيا مي توان به اين سوال پاسخ مناسبي داد؟

در حقيقت هنگامي كه به موضوع بازيافت آنچنان كه بايد اهميت داده نمي شود و در مقابل هر روز بر مصرف گرايي افزوده مي شود، بايد نگران فردا شد.

اين در حالي است كه فرآيند بازيافت به بهبود شرايط محيط زيست انساني كمك كرده و از سوي ديگر در كاهش هزينه ها هم تاثير بسزايي دارد؛ حتي خروجي سيستم بازيافت مي تواند به توليد انرژي نيز كمك كند كه در نهايت به احياي محيط زيست سرزمين منجر خواهد شد. اينك در بسياري از كشورهاي جهان فرآيند تفكيك زباله و همچنين نحوه كاهش زباله از مدارس ابتدايي به دانش آموزان آموخته مي شود و از سوي ديگر در سيستم بازيافت درصد قابل توجهي از مواد اوليه بازگردانده شده و دوباره استفاده مي شوند. به هر روي در اين بين نبايد فراموش كرد كه نقش رسانه در امر فرهنگ سازي و همچنين مشاركت خود مردم در امر تفكيك و كاهش زباله يك موضوع مهم و اساسي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده