همايش بحرانهاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آن

نخستين همايش بين المللي بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن در تاريخ25 و 26 بهمن ماه سال 1391 در جزيره كيش برگزار مي گردد. همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آنها، به عنوان يكي از مهمترين گردهمايي هاي علمي در عرصه مديريت محيط زيست كشور با هدف توسعه و پيشرفت پژوهش هاي نوين، بنيادي، كاربردي و توسعه اي و نيز روزآمدسازي آگاهي جامعه علمي و اجرايي از آخرين دستاوردهاي علمي و فني جهان در موضوع مديريت محيط زيست، به صورت دو سالانه بوسيله دانشگاه آزاد اسلامي، واحدعلوم و تحقيقات خوزستان برگزار مي‌گردد.

اهداف كنفرانس توسعه دامنه علمي و پژوهشي مهندسين، محققين، اساتيد و دانشجويان در زمينه هاي محوري كنفرانس، ايجاد ارتباط علمي، پژوهشي و صنعتي بين دانشگاهها و موسسات فني و مهندسي و صنايع مربوطه و پايه گذاري يك رويداد با كيفيت و اثر بخش ملي و بين المللي توسط دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهواز عنوان شده است.

اين همايش در محورهاي تغيير اقليم و گرمايش جهاني، مكانيسم هاي توسعه پاك(CDM) ،كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست، الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري، ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي، ارزيابي و آمايش سرزمين، پسماندها و بازيافت آلودگيهاي محيط زيست، حقوق محيط زيست و تنوع زيستي برگزار مي گردد. براي كسب اطلاعات بيشتر به نشاني مجازي اين همايش مراجعه نماييد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده