لب کارون -چه گل نبارون

به تازگی گردشی به استان خوزستان داشتم،اندیمشک،دزفول،اهواز، خرمشهر و آبادان از جاهایی بود که برای نخستین بار می دیدم. هرچند بسیاریها،خوزستان را به نفت میشناسند،اما برای من ،کارون،این رود پر آب،چیز دیگری بوده و هست، خوزستان زیبا و ارجمند ،مردم بسیار خوب و مهربانی دارد،چه عرب،لر،بختیاری و فارس و دیگر قوم ها ،همه خوب و پرمهرند خوزستان با نخل ها و زیبایی ها و دارایی های پرشمارش ،همه و همه پر ارجند و گرانبها،اما نمی دانم چرا بیش از همه رفته بودم تا کارون رو