طرح مهر آفرين+ نظر مجلس

ايرادت
قانوني و مغايرت هاي طرح مهر آفرين توسط رئيس محترم مجلس به رئيس جمهور محترم
ابلاغ شد و فرايند جذب و استخدام در هاله ابهام قرارگرفت !

متن نامه و مفاد ايرادات وارده به شرح زير است:

 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی
ایران
    


 
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176441/ ت48702 
مورخ 20/9/1391، موضوع: « طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به
آن»،
متعاقب بررسی‌های انجام

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده