طرح تنفس جنگل، مرگ جنگل است

اگر اجرای طرح تنفس برای جنگل شمال مفید تلقی شود، طبعاً
جنگل های خارج از شمال زاکرس باید سرخوش از تنفس باشند ، چرا نفس های جنگل های
زاکرس و یا جنگل های خارج از طرح شمال  به
شماره افتاده  !

 آنچه که به تنفس
بهره برداری جنگل های شمال موسوم شده است، نفس های باقی مانده جنگل های شمال را به
شماره خواهد انداخت و این کج اندیشی به نیاز سنجي جنگل است ، كه به جاي حمايت و
كاهش بد رفتاري در جنگل،  به  قطع حمايت و اصلاح و پرورش فكر كنيم .

تبعات اجراي اين نوع توليد فكر و پيشنهاد به همان اندازه براي
جنگل خسارت بار
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده