شهرهای گرسنه و گرسنگان شهری

چرا
نسبت به اصلی ترین عامل تولید و پایه استقلال در تولید ملی و خود کفائی بی اهمیت
می گذریم و نظاره گر از دست رفتن بهترین اراضی در کشوریم !

زمینخواران
حرفه ای نیستند، تردید نکنید، زمینداران فعلی غیرحرفه ای اند ! و این نکته سّر
مگوی و نانوشته خواهدماند !

چرا
مصرف کنندگان امروز و گرسنگان بلا

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده