شعرهای فولکلوریک قزوینی. 1

شعرهای فولکلوریک قزوینی. 1

نَمدانم چه کُنیمان دلمان وا نَمِشَد
هر سوراخ سُمبه میریمان لَشِمان جا نَمِشَد
کارمان بس گره خوردَس دیَه وا نَمِشَد
بختمان همچـِه دَخو بَست که دیَه پا نَمِشَد !

– جمع آوری و تدوین؛ م. ح. سلیمانی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده