حقوق زاگرس

اهالی منابع طبیعی و
محیط زیست،جنگلهای رویشگاه زاگرس را در قالب سه بخش میشناسند.کارشناسان ، لرستان
را با نزدیک به 1200000 هزار هکتار جنگل جزء زاگرس میانی به حساب آورده اند.

از این میزان جنگل
نزدیک به 850 هزار هکتار به درخت بلوط و 350 هزار هکتار به سایر درختان متعلق است.گونه
شاخص زاگرس درخت بلوط است و گونه هایی همچون درخت ارس(کاج کوهی) زالزالک، کیکم،

ارجن و … نیز در
عرصه های طبیعی لرستان یافت میشود.

به گزارش سازمان جنگلها و مراتع کشور…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده