تولید کار همیشه دولت ها را زمین گیر کرده ! – قسمت دوم

اقدام آگاهانه چندین ساله کارشناسی جهت
خروج از بن بست وقت مزدی در نحوه ارائه خدمت مستخدمین دولت، برای ورود به سمت کار
مزدی از طریق برنامه ریزی بر مبنای عملکرد، با این نوع برخورد با موضوع، آثار
اقدامات را بی رنگ وتلاش را بی ثمر و انگیزه کارشناسی را برای خیز و جهش اجرایی از
بین می برد.

نباید با موضوع بیکاری که به یک مسئله و
تابلو

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده