تولید کار همیشه دولت ها را زمین گیر کرده! -قسمت اول

تجربه حاصل از دوران خدمت در خفاظت و بازرسي و نظارت و مديريت، نقشه راه مدیریت بر منابع طبیعی را علمی و فنی ترسیم می
کند، در حالیکه اختصاص اراضی ملی برای بهبود عملکرد در واحد به طرح های تولیدی
فعالیت محور است، اما در اولین مراحل اجرایی از 
صدر سیاست های اجرایی به ذیل کشیده شد و به جای واگذاری اراضی ملی شده، به
واگذاری مدیریت اجرای طرح در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری ترجیح داده
شد.

واگذاری اراضی ملی دولت ها را

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده