تقاضا محور نبودن تهیه و اجرای طرح های جنگلداری به تعارضات دامن زد

تهیه و اجرای طرح جنگلداری از جمله اقدامات اجرایی و مزیت
دار سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری کشور است، که تعادل منطقه ای دارد و با هیچیک
از بندهای جهت گیری های آمایش سرزمین درتعارض نیست، اگر از کمک ها و مشوق های دولتی
کمتر استفاده کرد و یا از ظرفیت  تعاونی و
صنف کمتر بهره مند گردید و از مشارکت مردم کمتر سود برد، به این دلیل بود که تهیه
طرح جنگلداری تقاضا محور نیست و به عبارت دیگر در این اقدام و از سال 39 جامعه
محلی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده