بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر به روش GIS

جاهد تکیه‌خواه دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران سید محمد حسینی نصر استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران جعفر اولادی استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران مرتضی شعبانی کارشناس GIS، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران چکیده به منظور بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر واقع در جنوب غربی سنندج به مساحت 1555 هکتار، از فناوری GIS استفاده شد.