توسط محیط زیست استان البرز: عقاب زخمی جراحی شد.

درراستاي اجراي وظايف سازمانی مبني برحفاظت ازگونه هاي حيات وحش، يك بهله عقاب مجروح که توسط شهروندان به اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز تحويل گرديد طبق هماهنگي هاي بعمل آمده با بخش خصوصي دامپزشكي (كلينيك تخصصي كلبه حيوانات) مورد عمل جراحي قرارگرفت.

براساس تصوير برداري راديولوژي بعمل آمده مشخص شد كه سه تير ساچمه اي دربدن پرنده مذكوروجود داشته كه براساس نظريه تخصصي دامپزشكان جراح ، مقررگرديد طي عمل جراحي اول دو تير آن خارج و پس ازبهبودي اوليه درمرحله دوم جراحي تير سوم نيز خارج گردد. شايان ذكراست امروز پس ازگذشت 4روز ازعمل جراحي عقاب مذكور دوره نقاهت خودرا با موفقيت طي مي نمايد . 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده