آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد
کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا
به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 3/11/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه  قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده