آیین نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه پنجم توسعه- مصوب30/5/1390

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
      الف ـ شورا: شورای آمایش سرزمین.
      ب ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین.
      ج ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
      د ـ برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی: برنامه‌ها و طرحهای آمایش سرزمین در سطوح جغرافیایی.
      هـ ـ نظام یکپارچه‌ برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی: نظام هماهنگ از جریانهای اصلی برنامه‌ریزی سرزمینی در کشور که به طور یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت نحوه بهره‌برداری از سرزمین را در چارچوب طراحی خط‌مشی توسعه فعالیت و اسکان جمعیت و ترتیبات سازماندهی فضایی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تنظیم می‌کند.
      ماده2ـ ارکان شورا به شرح زیر می‌باشد:
      الف ـ شورا
      ب ـ دبیرخانه
      ج ـ کمیسیون
      ماده3ـ دبیرخانه شورا در معاونت مستقر است و معاون برنامه‌ریزی معاونت به عنوان دبیر شورا تعیین می‌شود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده