آیا تفکیک زمین جرم است ?

فزایش جمعیت روبه رشد است و نیاز به
غذا رو به فزونی است و موافقت با تقاضای زمین جدید، که در هر صورت با ضرورت حفظ
بستر حیات  ملازمه دارد، منجر به کاهش سطح
منابع طبیعی و تنوع زیستی می انجامد.

کمبود اراضی موجود متناسب با روش تولید
وعملکرد پائین – محدودیت در انتخاب اراضی مستعد برای واگذاری- تعارض بین ذینفعان دارای
حق عرفی و ارتفاقی ، محدودیت ها اقلیمی، فقدان توجیه اقتصادی در واگذاری اراضی مناطق
دور دست و خارج از محدوده مسکونی و از همه مهمتر از باب الزام به د

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده