استفتائات چند تن از فقها در مورد مجاز بودن کشتار حیوانات (خصوصا"‌ گربه و سگ

درپی کشتار بیرحمانه سگ ها توسط مامورین شهرداری و همچنین مردم عادی با چوب و سنگ و دار زدن…  و همچنین دریافت خبر کشتار گربه های مظلوم  با سم در بعضی از مجتمع ها بدست دیو صفتان… با دفتر استفتائات چند تن از آیات عظام تماس گرفته شد که نتایج آنرا در زیز میخوانید. 
 از این به…