سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (2)

زندگی صدها میلیون نفر حاشیه نشین در سکونت گاه های غیررسمی و آلونک ها به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه و نیاز های اساسی تهدید می شود . عدم دسترسی به آب سالم و فاضلاب بهداشتی ، سرپناه ، سلامت ، آموزش و معابر ایمن بخشی از مصائب و رنج هایی است که نه تنها ساکنین این سکونت گاه ها را آزار میدهند بلکه زندگی را تهدید می کنند . در حالیکه حجم وضعیت موجود را به ذهن می سپاریم ، چالش های آینده را که توسط زاغه ها لیجاد می شوند در نظر می گیریم .