کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

محورهاي کنفرانس :1- جنگل و مرتع– علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع– روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع– سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی– کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع– نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار۲- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک– آبخیزداری و استحصال آب باران– مدیریت منابع آب و خاک– آبیاری و زهکشی– کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب– نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار۳- بیابان و بیابان زدایی– ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی– فرسایش بادی و گرد و غبار– کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی– بیابانزایی و توسعه پایدار۴- علوم شیلات و آبزیان– تکثر وپرورش آبزیان– صید و بهره برداری– بهداشت و بیماریهای آبزیان– کاربرد فناوریهای نوین در علوم شیلات و آبزیان– نقش آبزی پروری در توسعه پایدار5- علوم  ... “کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده