50 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي شهر كرج افزوده شد.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز از اضافه شدن 50 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي شهر كرج خبر داد.  


به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان البرز حسن پسنديده مديركل حفاظت محيط زيست البرز از ورود 50 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي شهر كرج خبر داد و گفت:  در اجراي محورهاي طرح جامع كاهش آلودگي هوا طرحهاي مختلفي از سوي شهرداري كرج ازجمله  ارتقاء و به روز رساني سيستم حمل و نقل عمومي، اجراي پروژه هاي عمراني  تقاطع هاي غير همسطح و طرحهاي روان سازي سيستم و حمل و نقل و ترافيك شهري آغازشده كه اين امرنشان از اهتمام شهرداري كرج در مشاركت جدي در كاهش آلودگي هواي شهر كرج دارد. 

 پسنديده اظهار داشت:  پيش بيني مي شود با توجه به برنامه هاي تدوين شده از سوي شهرداري كرج تا پايان امسال 150 دستگاه اتوبوس ديگر به اين ناوگان اضافه ودرمقابل  ضروري است حدود 100 دستگاه اتوبوس فرسوده نيز بر اساس مصوبه هيات وزيران و تصميمات كارگروه هاي ملي و استاني كاهش آلودگي هوا در 8 كلان شهر كشور از رده خارج شوند .   

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده