واگذاری جنگل ! اصل فدای فرع خواهد شد

در یاداشت استاد جباری با عنوان ” دریا و گل کتگ” یک واقعیت تلخی بیان شده است که با وجود الزام به انجام فعالیت های متنوع برای حفاظت و احیا و توسعه وبهره برداری منابع طبیعی که اگر (فعالیت مدیریت آبخیزداری شهری مورد توجه باشد) مساحت محدوده شهری و مسکونی به اراضی ملی شده حوزه فعالیت  اضافه شود، پهنه ای به وسعت 164 میلیون  هکتار و کل کشور خواهد بود و از این رو ظرفیت های جذب نیروی انسانی در منابع طبیعی نباید محدود به 10 و 20 و30 نفر از دانش


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده