روز جهانی محیط زیست مبارک! !Happy International Day of Envirinment

به نام خدا جودی، روز جهانی محیط زیست رو به همه ی دوستدا ران محیط زیست و جودی، تبریک میگه. … و پیغام ویژه ی جودی: همچنان منتظر پروژه ها و قسمت های جدید انجمن باشید… جودی- انجمن حفاظت از محیط زیست