روز جهانی محیط زیست؛ پیام دبیر کل سازمان ملل

اگر چه، بهبود وضع محیط زیست جهان به تغییراتی ریشه ای تر از “اطوار”  کشورهای جهان اولی و نصیحت های سازمان مللی، و البته به ریشه کن شدن شیوه ی بهره کشی بی ملاحظه ی جهان سومی دارد، با این حال بد نیست که پیام دبیر کل سازمان ملل را هم بخوانیم!

مرکز پژوهش های محیط زیست

پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل
به مناسبت روز جهانی محیط زیست، پنجم جون 2012

درحالی که جهان آماده برگزاری کنفرانس ملل متحد درباره توسعه پایدار(ریو+ 20) می شود، روزجهانی محیط زیست فرصتی است برای تاکید برنیاز به تغییرجهتی مثال زدنی به سوی جهانی پایدارتر. موضوع امسال این روز ” اقتصاد سبز:آیا شما هم در آن نقشی دارید؟” بر نیاز به ایفای نقش مستمر هر فرد در زمینه رد پای انسان در زیست بوم سراسر مرزهای کره ارض تاکید دارد.

  در زمان حاضر جمعیت جهان به رقم هفت میلیارد نفر رسیده و ممکن است تا سال 2050 به بیش از 9 میلیارد نفر افزایش یابد. این به معنای فشار بیشتر بر شهرهای پر جمعیتی است که بیش از نیمی از مردم جهان هم اکنون در آن به سر می برند و در عین حال هیچ منبع طبیعی مورد نیاز برای تامین غذا، آب و انرژی افزایش پیدا نخواهد کرد.این آمار به معنای این است که مردم بیشتری به دنبال شغل آبرومند هستند. هم اکنون در سطح جهان، یک میلیارد و 300 میلیون نفر بیکارند یا شغل مناسبی ندارند و تقریبا نیم میلیارد نفر متقاضی بیشتر طی دهه آینده به بازار کار افزوده می شود.

 

 پایداری، مشروط به ارائه فرصت برای همگان به وسیله ایجاد توازن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه است. ما باید این طرز فکر را که می گویند بین سلامت اقتصادی و محیط زیست تضاد وجود دارد نفی کنیم.
 
 با سیاست های هوشمند و سرمایه گذاری های صحیح، کشورها می توانند ضمن حفاظت ازمحیط زیست خود، رشد اقتصادی ایجاد نمایند، شغل آبرومند به وجود آورند و پیشرفت اجتماعی را سرعت دهند.
 
 ( ریو+ 20) فرصتی برای تعمیق تعهد جهانی نسبت به توسعه پایدار است. در کنفرانس ملل متحد درباره توسعه پایدار ما باید به توفق برسیم که سنجش رشد و ثروت به وسیله تولید نا خالص محلی به تنهایی کافی نیست. ما باید توافق کنیم که جهان نیاز به یک سلسله اهداف توسعه پایدار دارد که بر پایه آرمان های توسعه هزاره بنا شوند. ما باید پیشرفت را براساس بلوک هایی پایدار همچون انرژی، غذا، شهرها، اقیانوس ها، مشاغل و توانمندی سازی زنان ایجاد نماییم.
 
 موضع پایداری در دستور کار سیاست های عمومی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به گونه ای برجسته مطرح است سازمان ملل متحد نیز برای حفظ محیط زیست و مدیریت پایدار ادارات و فعالیت های خود تلاش می نماید و ما باید در ریو مشارکت های مورد نیاز برای انتقال جهان به مسیر رشد و توسعه ای پایدارتر را مهیا نماییم
 در این روز جهانی محیط زیست و پیش از برگزاری کنفرانس تاریخی ریو، اینجانب دولت ها، بخش تجاری و تمامی اعضای جوامع را ترغیب می کنم گزینه های همه جانبه ای انتخاب کنند که ضامن آینده ای پایدار باشد، یعنی آینده ای که می خواهیم.

Message of the United Nations Secretary-General, Ban Ki-Moon – 5 June 2012

As the world gears up for the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), World Environment Day is an opportunity to highlight the need for a paradigm shift towards a more sustainable world.  This year’s theme, “Green Economy: Does it include you?”, underscores the need for everyone to play their part in keeping humankind’s ecological footprint within planetary boundaries.

The world’s population stands at 7 billion and may rise to more than 9 billion by 2050.  This means greater pressure on already crowded cities – where more than half of all people now live – and on natural resources, as demand for food, water and energy rises.  It also means more people in search of decent jobs.  Globally, 1.3 billion people are currently unemployed or under-employed.  An estimated half billion more will join the job market over the next decade. 

 

Sustainability entails providing opportunity for all by balancing the social, economic and environmental dimensions of development.  We have to rebut the myth that there is conflict between economic and environmental health.  With smart policies and the right investments, countries can protect their environment, grow their economies, generate decent jobs and accelerate social progress.

 

Rio+20 is our opportunity to deepen global commitment to sustainable development.  In Rio, we should agree that measuring growth and wealth by Gross Domestic Product alone is inadequate.  We should agree that the world needs a set of sustainable development goals that will build on the Millennium Development Goals.  And we should make progress on some of the building blocks of sustainability – energy, water, food, cities, oceans, jobs and the empowerment of women. 

Sustainability is gaining prominence on the public policy agenda in both developed and developing nations.  The UN itself is working towards climate neutrality and sustainable management of our offices and activities.  In Rio, we must mobilize the partnerships we need to shift the world onto a more sustainable trajectory of growth and development.  On this World Environment Day, in advance of this historic conference, I urge governments, businesses and all members of society to make the holistic choices that will ensure a sustainable future – the future we want.