بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی (بخش نخست، گروه ها)

آیا فیسبوک فارسی کمکی به وضعیت محیط زیست کرده است؟ میزان اثرگذاری فیسبوک تا چه حد است؟ صفحات و گروههای فیسبوک فارسی به چه موضوعاتی می پردازند؟ چه رابطه ای میان اولویت های محیط زیست کشور و فعالیت صفحات زیست محیطی در فیسبوک وجود دارد؟ …. و سوالاتی از این دست برای همه ما پیش آمده است.
به همین منظور نگاهی کمی و کیفی داشتم به 70 صفحه ای که با موضوعاتی زیست محیطی در فیسبوک فارسی فعال هستند. تعداد دقیق صفحات زیست محیطی در فیسبوک فارسی برای کسی روشن نیست اما با توجه به جستجوهای ناشی از این پژوهش تصور می کنم عددی در حدود 100 صفحه باشد. 70 صفحه ای که مورد بررسی قرار گرفت از معروفترین و پرهوادارترین صفحات موجود در فیسبوک فارسی هستند.

آمار استخراج شده از این پژوهش:
تعداد کل صفحات مورد بررسی: 70 عدد

نام و موضوعات صفحات مورد بررسی:
35 صفحه در عنوان اصلی خود، عباراتی نظیر محیط زیست، سبز، طبیعت و یا زیست بوم داشتند و بالطبع موضوع اصلی آنها نیز همین است.
27 صفحه در عنوان اصلی خود، عباراتی نظیر حیوان، اسامی حیوانات( نظیر سگ، گربه و یوزپلنگ) و پناهگاه حیوانات داشتند و بالطبع موضوع اصلی آنها نیز همین است.
8 صفحه در عنوان اصلی خود، عباراتی نظیر محیط بانان، گیاهخواری، طبیعت گردی، رودخانه زاینده رود و یا دریاچه ارومیه داشتند و بالطبع موضوع اصلی آنها نیز همین است.

تعداد اعضاء:
مجموع اعضای 70 صفحه حدود 252329 نفر است. (بدیهی است که بسیاری از افراد در چندین صفحه عضو هستند و در این آمار همپوشانی زیادی وجود دارد)
تنها 5 صفحه تعداد اعضایشان بالاتر از 10000 نفر بود و پرهوادارترین صفحه 36292 عضو داشت.
در این میان تنها 10 صفحه اعضایشان بالاتر از 5000 عضو داشت.
تعداد اعضای 10 صفحه پرهوادار، 145182 نفر است. یعنی تعداد اعضای این ده صفحه از شصت صفحه دیگر بیشتر است.
اگر اعضای 10 صفحه پرهوادار را از تعداد کل اعضای 70 صفحه کسر کنیم به عدد 107148 می رسیم.
متوسط تعداد اعضای هر صفحه برای مجموع 70 صفحه عدد 3604 است.
متوسط تعداد اعضای هر صفحه پس از کسر 10 صفحه پرهوادار برای 60 صفحه باقیمانده عدد 1785 نفر است.

 

موضوع اصلی ده صفحه پرهوادار به این شرح است:
6 صفحه با موضوع اصلی حیوانات
2 صفحه با موضوع اصلی محیط زیست
1 صفحه با موضوع اصلی گیاهخواری
1 صفحه با موضوع اصلی دریاچه ارومیه

 

تعداد مطالب ارسالی:
تعداد مطالب ارسالی در یک هفته گذشته، از تاریخ 5 تا 12 خرداد ماه برای کل صفحات حدود 700 مطلب است.
این در حالیست که تنها دو صفحه که با موضوع واگذاری حیوانات و عکسهای حیوانات فعالیت می کنند در یک هفته حدود 197 پست ارسال کرده اند.
در مجموع 4 صفحه دارای بیشترین رکورد ارسال مطلب در یک هفته گذشته بودند که هر 4 صفحه با موضوع حیوانات فعالیت می کنند و کل مطالب ارسالی آنها 302 پست است.
میانگین مطالب ارسالی با احتساب 70 صفحه حدود 10 مطلب در هفته است.
میانگین مطالب ارسالی پس از کسر 4 صفحه پر بازدید برای 66 صفحه باقیمانده حدود 6 مطلب در هفته است.
دو صفحه پرهوادار با موضوع محیط زیست (بالای 5000 عضو)  در یک هفته  گذشته بطور متوسط دو و نیم مطلب پست کرده اند.

 

درصد موضوع و محتوای مطالب ارسالی:
درصد موضوع و محتوای مطالب ارسالی برای ده صفحه پر هوادار در یک هفته گذشته به این شرح است:
مطالب آموزشی: 4 درصد
اخبار: 12 درصد
عکس ( صرفاً عکسهای زیبا از حیوانات و طبیعت مورد نظر است و عکسهایی که محتوای خبری یا آموزشی داشته در این بخش گنجانده نشده) : 44 درصد
واگذاری حیوانات و یا درخواست کمک مالی برای درمان حیوانات: 17 درصد
تشویق به گیاهخواری و فواید آن: 15 درصد
موضوعات دیگر، شامل دعوت به همایش ها، سخنرانی ها و … : 8 درصد

درصد موضوع و محتوای مطالب ارسالی برای کل 70 صفحه مورد بررسی در یک هفته گذشته به این شرح است:
مطالب آموزشی: 12 درصد
اخبار: 16 درصد
عکس ( صرفاً عکسهای زیبا از حیوانات و طبیعت مورد نظر است و عکسهایی که محتوای خبری یا آموزشی داشته در این بخش گنجانده نشده) : 45 درصد
واگذاری حیوانات و یا درخواست کمک مالی برای درمان حیوانات: 15 درصد
تشویق به گیاهخواری و فواید آن: 4 درصد
موضوعات دیگر، شامل دعوت به همایش ها، سخنرانی ها و … : 8 درصد

دیگر اطلاعات:
دو صفحه برای مبارزه با آلودگی هوا و ریزگردها وجود دارد که هر دو کمپین هستند و در مجموع 306 عضو دارند.
صفحه ای اختصاصی برای آلودگی صوتی وجود ندارد.
صفحه ای اختصاصی برای آلودگی رودخانه ها، دریاها و بطور کلی منابع آبی وجود ندارد.
یک صفحه با 93 عضو برای آلودگی نوری وجود دارد.
یک صفحه با موضوع بیابان زایی و با 43 عضو وجود دارد.
صفحه ای با موضوع خشکسالی وجود ندارد.
به جز صفحه «انجمن یوزپلنگ ایرانی» صفحه دیگری برای نجات گونه های در خطر انقراض گیاهی و جانوری وجود ندارد.
کلاً سه صفحه با موضوع نجات جنگل ها و در مجموع با 450 عضو وجود دارد.
حدود دو صفحه با موضوع زباله و بازیافت با حدود 500 عضو وجود دارد.

نتیجه گیری:
نتیجه گیری کلی در مورد آمارهای ارائه شده زمان دیگری می طلبد و باید سر فرصت آنها را تجزیه و تحلیل کرد اما در یک نگاه کلی می توان متوجه شد که تفاوت نسبتاً معناداری بین اولویت های محیط زیست ایران و مطالب ارائه شده وجود دارد. این مساله حتی در موضوعاتی نظیر حمایت از حیوانات نیز خودنمایی می کند.
صفحاتی با عکس های زیبا بیشتر هوادار را دارند و نقش مطالب آموزشی بسیار کمرنگ است.
موضوعاتی نظیر گیاهخواری و یا واگذاری حیوانات به شکل برجسته ای خودنمایی می کند.
بنا به گفته مهدی بوترابی، مدیرسایتهای پرشین بلاگ حدود 9 میلیون ایرانی کاربر فیسبوک هستند، حتی در این خصوص ادعاهایی نیز وجود دارد که این تعداد را 17 میلیون نفر می داند. با توجه به شرایط موجود آیا عضویت حدود 250 هزار ایرانی در 70 صفحه زیست محیطی ( آن هم با همپوشانی زیاد و تعدد حضور افراد در صفحات مختلف)، آیا استقبال ایرانیان از محیط زیست در فیسبوک قابل قبول است؟!!

موخره:
در پژوهش بعدی به موضوعات زیست محیطی مورد بحث در صفحات فیسبوک فعالان محیط زیست خواهم پرداخت. می خواهم بدانم چه تفاوتی بین محتوای مطالب مورد علاقه فعالان محیط زیست با محتوای صفحات و گروههای زیست محیطی فیسبوک وجود دارد؟!

پی نوشت: اسامی صفحات بررسی شده موجود است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده