اشتغال سبز و کار آفرینی با رویکرد محیط زیستی

با توجه به نامگذاری یکی از روزهای هفته ی محیط زیست سال 1391 به نام « کارآفرینی و اشتغال سبز» مطلب زیرکه توسط ستاد برگزاری هفته محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با هدف انتقال اطلاعات لازم درخصوص اشتغال سبز و کارآفرینی با رویکرد زیست محیطی تدوین و منتشرگردیده است ارائه می شود :


توسعه فعالیت های اقتصادی جهان طی دهه های گذشته و شتاب گرفتن صنعتی شدن بسیاری از کشورها بدون توجه به ملاحظات و الزامات سازگاری با محیط زیست ، دنیای امروز را با چالش ها و بحران های عظیمی چون تهی شدن منابع طبیعی، تغییرات آب و هوا، تراکم و انباشت موادزاید و خطرناک، نابودی جنگلها، بحران آب و انواع آلودگی های زیست محیطی مواجه نموده است. هرچند که هدف از رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا در طی دهه های گذشته فراهم نمودن رفاه و وضعیت معیشتی بهتر برای مردم این کشورها بوده است. اما امروزه جهان به این نتیجه رسیده است که برخورد یکسویه با رشد اقتصادی بدون توجه به حفاظت محیط زیست در نهایت به دلیل بروز بحران ها و مشکلات مورد نظر به بن بست انجامیده و سلامت و رفاه بشری را به مخاطره خواهد افکند. لذا تفکر جدیدی در جهان مطرح گردیده که هر دو هدف رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را با هم و برای هم می خواهد . از سوی دیگر به غیر از مسایل زیست محیطی ، بحران های مالی اخیر که گریبانگیربسیاری از کشورهای دنیا شده است.نظام فعلی اقتصاد جهانی را که متمرکز بر استفاده هرچه بیشتر از منابع زمینی و سوخت های فسیلی است ، یک نظام اقتصادی ناکارآمد معرفی نموده و به دنبال یافتن یک جایگزین مناسب برای آن می باشد. ئر همین راستاست که از سوی مجامع بین المللی از جمله برنامه محیط زیست ملل متحد ( یونپ) ، حرکت به سمت توسعه پایدار و تغییر به سمت اقتصادسبز به عنوان یک تفکر جدید که همزمان هر دو هدف رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست را دنبال می نماید مطرح گردیده است.


اقتصاد سبز اقتصادی است که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی ……

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده