آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه

توضیح : آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع اجرای سیاست های مدیریت سبز در کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تاریخ 12/2/1391 ابلاغ شده است . آیین نامه مزبور براساس مفاد ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی براینکه« کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت ، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها ( در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.» تصویب و ابلاغ گردیده است.


آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه


هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1390بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 190 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:


الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست


ب- دستگاه های اجرایی : دستگاههای موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.


ماده 2- دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اقدامات زیر را برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند :


الف- اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز


ب- بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی


ج- بهینه سازی مصرف آب


د- کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و موسسات


ه- مصرف بهینه مواد اولیه ، موادمصرفی و تجهیزات


و- کاهش تولید پسماند از طریق بهره گیری از فناوری های مناسب و افزایش بهره وری


ز- بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض


ح- بازیافت ضایعات ، تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم های مناسب


ط- استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست


ک- مدیریت پسماندهای جامد با تاکید بر تفکیک از مبدا


ماده3- سازمان موظف است به منظور انتقال سریع تجربه های موفق داخلی و خارجی ، دراختیار گذاردن روش ها و فناوری های مناسب ، ابلاغ دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی مرتبط با مدیریت سبز ، نسبت به بهنگام سازی مستمر« درگاه دولت سبز» اقدام نماید.


ماده4- سازمان موظف است تاپایان سال دوم برنامه پنجم توسعه ، شاخص های مدیریت سبز را تدوین و ابلاغ نماید.


ماده 5- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است شاخص های مدیریت سبز دستگاههای اجرایی را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های یاد شده ( موضوع مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری) لحاظ نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شاخص های اعلام شده را محاسبه و در چارچوب شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای متبوع خود لحاظ نمایند.


ماده6- دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص های مرتبط را به سازمان ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و جمع بندی ، گزارش مربوط به هیئت وزیران ارائه شود.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده