نمایش هنر تنظیم بازار – 6

برنامه های ارائه شده آثاری از نوسازی ندارند  و مشخص نیست چگونه می توان به توسعه ايکه، نتیجه فرایند اجرای این برنامه هاست چشم دوخت ، بعنوان مثال در عین اینکه می دانیم هزینه ترانسپورت عرضه تولیدات به بازار ، با افزایش قیمت و کاهش توان رقابت مواجه و منتهی می شود، به توانمند ترین نیروی های فعال جامعه از دانش آموختگان كشور در بخش كشاورزي در مناطق دور  واگذاری زمین را دنبال می كنيم و نتیجه اقدامات و صرف منابع مالی در تجهیز و نوسازی اراضی ، بدون بازده منتهی به ایجاد خسارت  ... “نمایش هنر تنظیم بازار – 6”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده