15 اردیبهشت ،میانکاله،تجمع پارک جمشیدیه

گزارشی تحلیلی از وضعیت پالایشگاه مخالفان و موافقان آن
آرمان- ساخت پالایشگاه بهشهر چند سالی است حریم سبز میانکاله و تالاب ارزشمندش را تهدید م یکند اما هر بار با تمام مخالف تهای فعالان محیط زیست احداث پالایشگاه در این شهر قوت میگیرد. حالا اما در شهر بهشهر شایع های گوش به گوش شنیده م یشود که از محدود شدن سازندگان پالایشگاه در میانکاله حکایت میکند. شایعه برچیده شدن بساط پالایشگاه بهشهر اما بیش ازآنکه توانسته باشد آرامشی برای مخالفان احداث پالایشگاه در این اکوسیستم طبیعی ایجاد کند ظن آغاز فعالیت و از سر گیری ساخت پالایشگاه را در ذهن فعالان محی طزیست بوجود آورده و بر پایه آن پارک جمشیدیه تهران روزهای گذشته میزبان گردهمایی و فراخوان سازمانهای غیر دولتی و فعالان محی طزیست برای جلوگیری از ساخت پالایشگاه بوده است. ۲۵ فروردین سال ۹۱ اما استاندار مازندران آب پاکی را روی دست همگان ریخت و با چراغ سبز سازمان محی طزیست و حمایت قائم مقام سازمان حفاظت محی طزیست با اعلام نهایی شدن نظر محی طزیست درباره احداث پالایشگاه در کیاسر ساری گفت: پالایشگاه بهشهر مورد تایید وزارت نفت است. سیدمحمد کریمی که در حرفهایش از بی نالمللی بودن تالاب میانکاله سخن به میان آورده و گفته این تالاب در دنیا معروف است ضرورت حفظ اصول زیست محیطی برای جلوگیری از تخریب تالاب بی نالمللی را نیز یادآور شده و تاکید
لطفا بخوانید
http://www.armandaily.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=5709%3A2012-05-06-01-19-52&id=366%3A2012-05-05-08-39-02

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده