نگاهي به برخي پژوهش هاي انجام شده در باره اقليم آينده

 پيش بيني آب و هواشناسان و هيدرولوژيست ها حاکي
از آن است که در طول قرن حاضر اقليم مرطوب تر و رگباري تر خواهد شد و تراز سطح آب
درياها نيز بالا خواهد آمد. اين موضوع منجر به خطر سيل در رودخانه هاي داخلي و
ساحلي شده و صدماتي را به وضعيت اقتصادي و اجتماعي بعضي از کشورها وارد خواهد کرد.
Werritty و همکاران(2002) از تحليل آمار و داده هاي بلندمدت
رودخانه هاي اسکاتلند دريافتند که از دهه 1950 سيلابها فراوانتر و شديدتر شده اند.
هرچند در مورد افزايش غيرمعمول وقوع سيلابهاي بزرگ بر اثر تغيير اقليم مدرک آشکاري
در دست نيست اما اين وضعيت با دوره هاي سيلابي در گذشته و پيش بيني هاي جاري
سيلابها که تحت نام سناريوي تغيير اقليم از آن ياد مي شود توافق دارد. اگرچه بعضي
از محققين افزايش سيلابهاي بزرگتر و شديدتري را در اثر تغيير اقليم نويد مي دهند
اما بعضي ديگر کم شدن رواناب متوسط سالانه و افزايش سريع دبي هاي حداقل را نيز
ناشي از تغيير اقليم مي دانند
(Ren et al, 2002).

 Loucas و همکاران(2002)
بمنظور بررسي پتانسيل اثرات تغيير اقليم آينده روي وقوع جريانات سيلابي تحقيقي را
در دو حوضه کوهستاني واقع در دو ناحيه اقليمي مختلف کانادا انجام دادند نامبردگان
در اين تحقيق که با استفاده از يک مدل حوضه آبخيزانجام شد هنگام شبيه سازي
تغييراتي را در دما، بارش، پوشش گياهي، پوشش ابري و ساير پارامترهاي دخيل در توليد
سيلاب بوجود آوردند. نتايج نشان داد که اقليم آينده در دو حوضه مورد مطالعه مرطوب
تر و گرم تر از حال حاضر خواهد شد و اکثريت وقايع سيل در حوضه هاي باراني ساحلي
اتفاق خواهد افتاد همچنين تحليل ها نشان دادند رويهم رفته بزرگي و فراواني وقوع
سيلابها در بعضي ازحوضه ها افزايش پيدا مي کند. نامبردگان براساس اين يافته ها،
عمليات مديريتي مختلف را براي غلبه بر اثرات تغيير اقليم آينده در دو حوضه مورد
مطالعه پيشنهاد کردند.

Niehoff و همکاران(2002)
اثرات تغيير پوشش گياهي وکاربري اراضي را در توليد رگبار-رواناب (
Storm-runoff ) در يک حوضه متوسط
مقياس در آلمان (
SW-Germany ) بررسي کردند اين محققين بر اساس سناريوهاي مختلف کاربري، اثر خصوصيات کاربري
اراضي را با استفاده از مدلهاي فيزيکي هيدرولوژيکي در توليد سيل شبيه ساري کردند.
نتايج نشان داد که اثر شرايط کاربري اراضي روي توليد سيل بستگي زيادي به خصوصيات
بارش و مقياس مکاني (حوضه) دارد بطور مثال تاثير کاربري اراضي براي رگبارهاي
همرفتي(
Convective storm ) که با شدت بالا همراه هستند با رگبارهاي فرارفتي(Advective storm ) که با تداوم بيشتر
ولي شدت کمتر بوقوع مي پيوندند تفاوت دارد. براي بارش هاي همرفتي شرايط کاربري
اراضي بويژه  در حوضه هاي بزرگ مقياس تاثير
کمي در تشکيل سيلاب دارد، زيرا اين نوع بارش ها مقياس کوچکتري را در بر مي گيرند و
لذا تمام سطح حوضه در تشکيل سيلاب مشارکت نمي کند.

     ….ادامه دارد….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده