نمایش هنر تنظیم بازار – 9

تحول در چگونگی تضمین خرید جنبه کوچکی از جنبه های با  ارزش تولیدات بخش کشاورزی و قدر دانی از تولید کننده ملی در کشور است ، برای عبور کشاورزان از دالان های کدر و گاه تاریک مربوط به حوزه بازار و نجات بخش کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید ساز و کار نوشت و نقشه راه ترسیم کرد و برنامه عملیاتی تنظیم بازار را با

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده