نمایش هنر تنظیم بازار – 7

ای کاش کسی به داد زمین می رسید و زمینکاران را بر زمینخوران ترجیح می داد و مانند همه کشور ها بی توجه به نرخ بازار جهانی ، با دیده و ایده  تولید ملی – حمایت از کار و سرمایه ایرانی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور توجه می کرد و پرداخت انواع یارانه و کمک فنی اعتباری و مشوق ها را با شوق تجویز می کرد و بر سر و کول زمینخواری و سوداگران زمین و دلال و واسطه ها، با گرز رستم می کوفت تا

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده