نمایش هنر تنظیم بازار – 6

برنامه های ارائه
شده آثاری از نوسازی ندارند  و مشخص
نیست چگونه می توان به توسعه ايکه، نتیجه
فرایند اجرای این برنامه هاست چشم دوخت ، بعنوان مثال در عین اینکه می دانیم هزینه
ترانسپورت عرضه تولیدات به بازار ، با افزایش قیمت و کاهش توان رقابت مواجه و منتهی می شود، به توانمند ترین نیروی های فعال جامعه از دانش آموختگان كشور در بخش كشاورزي در مناطق دور  واگذاری زمین را دنبال می
كنيم و نتیجه اقدامات و صرف منابع مالی در تجهیز و نوسازی اراضی ، بدون بازده
منتهی به ایجاد خسارت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده