نمایش هنر تنظیم بازار – 5

شاکله اتاق ایران نباید منحصراً توسط بخش بازرگانی مدیریت شود ، تا برای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی تلاشی نشود ، اتاق ایران حتی تمایل نشان داده تا  تقابل ایجاد کند و به محض اینکه متوجه تهیه پیش نویس قانون تشکیل اتاق برای بخش کشاورزی شد به انتصاب آقای مهندس شریعتمدار از سوی دکتر نهاوندیان به ریاست دفتر کشاورزی اتاق پرداخت

در ارزیابی ایجاد دفتر کشاورزی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده