نمایش هنر تنظیم بازار – 3

پیشنهاد تشکیل اتاق کشاورزی اگر چه در جریان است اما راه حل مناسبی نیست، چون عنوان بازرگانی قابل تجزیه نیست ، باید بخش را در افعال بازرگانی تقویت کرد و سامانه تولید لپه و لوبیا و عدس که تناژ تولید داخلی پائین دارند ،تا انواع میوه تولیدی که تناژ تولید بالاتری دارند ،  هر یک به  صنف تولید کننده گان – تعاونی – اتحادیه و

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده