نمایش هنر تنظیم بازار – 2

 برای تولید کننده وظیفه تنظیم بازار میوه و تره بار بدرستی انجام نمی شود و با این ترتیب قطعاْ حلقه مفقوده ای وجود دارد و در اینصورت افزایش بهره وری در بخش هیچ و یا نا چیز و مرتب تخطئه می شود  و ُ انگیزه تولید در تولید کننده تنزل یافته و برای تولید ملی در بخش کشاورزی این وضعیت مناسب نیست

 آیا باید بر عناوین بازرگان تأمل  و به شیوة بازرگانی و سکوت و یا ضعف قانونی حاکم بر آن تردید نمود.


چرا رنگی از حضور تشکل ها و اتحادیه ها و سندیکا ها از بخش کشاورزی ، در اتاق بازرگانی نیست و یا فعالیت آنها درخششی ندارد  ، آیا بدون حضور نماینده ای از بخش  کشاورزی و منابع طبیعی می توان ، به این نوع بازرگانی کاملا منافع جویانه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده